ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

31 ian. 2023
Vizualizari: 165

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” se modifică și se completează după cum urmează:

a) Poziția 80 „Impozit pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică” se abrogă.

b) După poziția 88 se introduc două noi poziții, pozițiile 89 și 90, cu următorul cuprins:

Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
89Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanart. 4^2 alin. (1) și (7) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
90Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivateart. 97 alin. (8^4) și 132 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»”, se modifică și se completează, după cum urmează:

a) La Capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației”, subpunctul 1.3. „Alte termene”, după lit. m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins:

„n) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat de notarul public, în cazul impozitului pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, stabilit potrivit Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

o) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, în cazul impozitului pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare”.

b) La Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»” se modifică și se completează după cum urmează:

– La subpunctul 1, primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:

„3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-20, 22-24, 28, 72, 79 și 90 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

După subpunctul 3.1.11., se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.12., cu următorul conținut:

„3.1.12. Obligația prevăzută la poziția 12 «Impozit pe veniturile din alte surse» din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de venituri din alte surse pentru care impozitul se reține la sursă, potrivit 115 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția plăților anticipate cu titlu de impozit reținute la sursă pentru veniturile prevăzute la art.114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La poziția 12 se declară și impozitul reținut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacșișului de către salariați, potrivit Ordonanței de urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

– La subpunctul 2, primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

După subpunctul 3.2.12., se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.13., cu următorul conținut:

„3.2.13. Obligația prevăzută la poziția 89 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de notarul public care autentifică actul notarial prin care se înstrăinează prin vânzare terenurile agricole situate în extravilan, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărarea acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 4^2 alin. (7) din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Se va avea în vedere și procedura privind declararea și plata impozitului suplimentar pentru înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, aprobată prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/……/2022 pentru aprobarea Procedurii de calcul, încasare și plată a impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului”.

Art. II – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de modificare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

 

ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă was last modified: ianuarie 31st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.