ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3711/2015

18 ian. 2023
Vizualizari: 223

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. 1 – Se aprobă modelul și conținutul formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” prevăzut în Anexa nr. 1.

Art. 2 – Se aprobă procedura de notificare și periodicitatea de emitere a „Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală” prevăzută în Anexa nr. 2.

Art. 3 – Anexa 1a la Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3.

Art. 4 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Anexa nr. 1NOTIFICARE DE CONFORMARE EMISĂ DE ORGANUL DE INSPECȚIE FISCALĂ

Anexa nr. 2 – Procedura de notificare și periodicitatea emiterii „Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”

2. Notificarea este emisă de organul de inspecție fiscală competent pentru efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul/plătitorul vizat, în baza analizei de risc primită de la structurile cu atribuții din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și/sau în baza analizelor proprii efectuate.

3. Notificarea va fi emisă ori de câte ori, urmare analizei de risc sunt identificate noi riscuri fiscale care nu au fost notificate anterior și nici nu au făcut obiectul controalelor fiscale.

(…)

6. Organul de inspecție fiscală va ține și va organiza o evidență a notificărilor emise, care va cuprinde cel puțin următoarele informații:

a) denumirea și CUI-ul contribuabilului/plătitorului notificat;

b) numărul de înregistrare și data emiterii notificării. Numărul și data vor fi alocate notificării după aprobarea acesteia;

c) prezentarea pe scurt a riscurilor fiscale care fac obiectul notificării precum și a implicațiilor fiscale pe perioade impozabile și tipuri de impozite, taxe, contribuții, după caz;

d) data comunicării notificării către contribuabil, care va fi stabilită în funcție de modalitatea de comunicare utilizată;

e) termenul legal până la care contribuabilul/plătitorul are posibilitatea de a se conforma, urmare notificării. Termenul va fi stabilit în funcție de data comunicării notificării;

f) prezentarea, după caz, a modalității de conformare de către contribuabil/plătitor, în baza informațiilor primite de la acesta urmare notificării;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

g) propunerea de efectuare sau nu a inspecției fiscale, ulterior termenului legal stabilit pentru conformare ca urmare a notificării;

h) implicațiile fiscale urmare conformării contribuabilului/plătitorului conform notificării, după caz, respectiv menționarea perioadelor fiscale și a impozitelor taxelor, contribuțiilor, pentru care contribuabilul/plătitorul a procedat la rectificare sau depunere de declarații fiscale.

7. Notificările editate pe suport hârtie vor fi emise în două exemplare, din care exemplarul 1 semnat de conducătorul activității de inspecție fiscală va fi comunicat contribuabilului/plătitorului, iar exemplarul 2 semnat de persoana/persoanele desemnate pentru întocmire, avizat de șeful de serviciu coordonator și aprobat de conducătorul structurii de inspecție fiscală, va fi arhivat în cadrul organului fiscal.

8. Notificarea poate fi emisă inclusiv în format electronic prin utilizarea de aplicații informatice dedicate.

9. În situația în care notificările vor fi emise prin intermediul unor aplicații informatice dedicate, întocmirea, avizarea, aprobarea și arhivarea acestora se vor realiza exclusiv în mediu electronic, comunicarea către contribuabil/plătitor urmând a se efectua, de regulă, prin intermediul platformei dedicate a Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Spațiul Privat Virtual. În situația în care, din motive tehnice sau de altă natură, comunicarea prin Spațiul Privat Virtual nu este posibilă, se va proceda la listarea unui exemplar al notificării care va conține doar semnătura conducătorului structurii de inspecție fiscală în vederea comunicării către contribuabil/plătitor prin utilizarea altor mijloace legale de comunicare.

Anexa nr. 3 – AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de modificare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin privind completarea anexei la OPANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

 

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3711/2015 was last modified: ianuarie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.