ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor și procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat semnatare

26 ian. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 64

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. 1. Se aprobă condițiile de furnizare a informațiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscala denumită în continuare ANAF și persoanele juridice de drept privat semnatare precum și modalitățile de acces în sistemele informatice dedicate conform articolului 701, alineatul (1), lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 (1) Persoanele juridice de drept privat, denumite în continuare PJDP, care prin natura activității solicită frecvent informații de natura secretului fiscal despre clienții/partenerii săi, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit.d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, pot încheia un protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației in baza art. 11 alin. (61) din Codul de procedură fiscală;

(…)

Art. 3. PJDP care utilizează cu clienții lor comunicarea în sistem electronic, prin mijloace de comunicare la distanță, la momentul solicitării on line a unui serviciu de către o persoană fizică, în vederea obtinerii de informații și solicitării consimtământului, vor aduce la cunoștința semnatarilor acordului, faptul că informațiile de natura fiscală consultate de PJDP în ANAF le sunt puse la dispoziție si direct prin Spațiul Privat Virtual. Obligatia de informare anterior mentionată nu afectează posibilitatea PJDP de a consulta informațiile ANAF în mod direct la momentul solicitării unui serviciu / produs on-line de catre un client existent/ potențial.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Art. 4. (1) În vederea obținerii de informații, potrivit art. 2 alin. (3), din prezentul ordin, PJDP semnatară a protocolului are următoarele obligații:

a) solicită consimtamantul expres și neechivoc, exprimat în condițiile art. 11 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură fiscală, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea, olograf sau electronic, sau acceptarea expresă și neechivocă a unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale MF/ANAF, precum și a datelor cu caracter personal aparținând clientului, denumit generic „acord”. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP/NIF, CUI/CIF), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului. În cazul utilizării semnăturii electronice simple/acordului acceptat expres, acordul se va genera în format PDF, iar semnătura trebuie să cuprindă numele și prenumele în clar al contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, data și ora acceptării exprese, precum și IP-ul stației de unde s-a dat acordul. Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării, respectiv a acceptării de către persoana fizică sau juridică.

b) arhivează acordurile în condițiile legii. PJDP pune la dispoziția reprezentanților MF/ANAF acordul în format letric de fiecare dată când aceștia îl vor solicita. Termenul de prezentare a acordurilor este de 10 zile lucrătoare în cazul în care se solicită prin aceeași solicitare un număr maxim de 20 de acorduri și de 25 de zile lucrătoare în cazul în care se solicită un număr mai mare de 20 de acorduri.

c) transmite acordul, în format electronic, simultan cu solicitarea de informații. Responsabilitatea respectării condițiilor de formă și de fond ale acordului transmis la ANAF revine PJDP.

d) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (persoanele special desemnate de catre PJDP care prelucreaza datele și cărora le încetează/suspendă raporturile de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care se consideră că e necesar);

(2) Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informațiilor astfel obținute revine solicitantului.

Art. 5. (1) În situația în care informațiile disponibile prin intermediul sistemului informatic dedicat se modifică, obiectul Protocolului de colaborare se poate completa prin act adițional, după caz.

(2) În acest sens, PJDP care doreste să acceseze și informațiile disponibile suplimentar va înainta solicitarea pentru încheierea actului adițional în care vor fi prevăzute condițiile și modalitățile de furnizare a acestora.

Art. 6. Administrarea sistemului informatic dedicat se realizează de către ANAF, prin Centrul Național pentru Informații Financiare conform competențelor stabilite.

Art. 7.  În situația în care interfețele de acces la sistemul informatic dedicat se modifică, PJDP vor fi informate în prealabil în timp util pentru a lua măsurile care se impun pentru adaptarea sistemelor lor informatice în mod corespunzător.

Art. 8. Sistemul informatic al părților semnatare asigură evidența accesărilor, a stocării acordurilor electronice transmise de PJDP simultan cu solicitatea de informații, acestea fiind păstrate pe o perioadă de 8 ani.

Art. 9. (1) Prelucrările de date cu caracter personal, se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(2) În vederea asigurării unui cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor, ANAF, prin Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal publică pe portalul de internet propriu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2016/679 cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor legale, cu excepțiile prevăzute în mod expres, care conține:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;

d) existența drepturilor pentru persoana vizată, precum și condițiile în care pot fi exercitate.

Art. 10. Dispoziții tranzitorii. (1) Furnizarea de informații care se efectuează în prezent între ANAF și instituțiile de credit respectiv instituțiile financiare nebancare, în baza protocoalelor de colaborare, continuă pentru o perioadă tranzitorie, de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dată până la care persoanele juridice de drept privat sunt responsabile să efectueze orice adaptare necesară a sistemelor lor informatice și organizatorice și să transmită la ANAF documentația completă care să dovedească conformarea cu prevederile art. 2 alin. (3) al prezentului ordin. În termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a Ordinului, între ANAF si institutiile de credit și institutiile financiare nebancare se vor încheia protocoale de colaborare conform Modelului-cadru al protocolului de colaborare, cuprins în Anexa la prezentul Ordin.

(2) În cazul în care oricare PJDP nu îndeplinește în termen condițiile stabilite la alin.1, la data împlinirii termenului, ANAF încetează de drept furnizarea de informații către aceasta și reziliază protocolul de colaborare cu respectivul PJDP, în baza unei notificări scrise.

(3) La data intrării în vigoare prevederile Ordinului președintelui ANAF nr. 3731/2016 din 29 decembrie 2016 privind aprobarea modelului – cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între ANAF și instituțiile financiare nebancare, modificat prin Ordinul președintelui ANAF nr.3194/2019 se abrogă. (4)Furnizarea informațiilor aferente protocoalelor încheiate in baza Ordinului președintelui ANAF nr. 3731/2016 din 29 decembrie 2016 se va derula în continuare, pe o perioadă tranzitorie, pana la incheierea noului protocol, fara a se depasi perioada tranzitorie de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cu aplicarea prevederilor alin. (1).

Art. 11. Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Generală de Informații Fiscale, Biroul pentru protecția datelor cu caracter personal și cu suportul de specialitate al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.

Art. 12. Anexa la Ordin, respectiv Modelul-cadru al protocolului de colaborare, face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și referatul de aprobare, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

(Copyright foto: freepik)

 

VEZI ȘI ANAF. PROIECT: ORDIN PRIVIND MODIFICAREA OPANAF NR. 1721/2021 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI, PRECUM ȘI PRIVIND UNELE OBLIGAȚII DECLARATIVE

ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor și procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat semnatare was last modified: ianuarie 26th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter