Admiterea în magistratură. Modificările punct cu punct.

12 dec. 2014
Vizualizari: 2072

Despre

  • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură
  • bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raţionamentului logic
  • Compunerea și atribuțiile comisiei de elaborare a subiectelor

În M. Of. nr. 900 din 11 decembrie 2014, s-a publicat Hotărârea Plenului CSM nr. 1216/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 279/2012.

Actul normativ aduce următoarele modificări:

Art. 3 se modifică prin introducerea a trei noi alineate, alin. (11)-(13) care au următorul conținut:
(11) În vederea organizării concursului, Institutul Național al Magistraturii constituie o bază de date cu subiecte pentru testul de verificare a raționamentului logic, bază de date ce se actualizează periodic, în funcție de necesități. Subiectele elaborate pentru baza de date se pretestează ori de câte ori este necesar, în vederea măsurării statistice a validității și dificultății acestora.
(12) Baza de date prevăzută la alin. (11) este gestionată exclusiv de către Institutul Național al Magistraturii.
(13) Prestarea efectivă a activităților legate de constituirea și administrarea bazei de date prevăzute la alin. (11) este certificată de unul dintre directorii Institutului Național al Magistraturii.

La art. 4, se modifică alin. (2) și va avea următorul cuprins:
(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Toți membrii comisiilor vor completa declarații pe propria răspundere în acest sens. Aceeași persoană poate face parte dintr-o singură comisie, cu excepția persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la art. 8 alin. (11), care vor putea fi numite și în comisia de elaborare a subiectelor sau în cea de soluționare a contestațiilor pentru testul de verificare a raționamentului logic.

La art. 8, se modifică alin (1), (2) și (5) și se adaugă alin (11):
(1) Elaborarea subiectelor de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, testul-grilă de verificare a raționamentului logic și proba interviului și a baremelor de evaluare și notare se realizează de comisiile de elaborare a subiectelor corespunzătoare, iar soluționarea contestațiilor la barem și a contestațiilor la punctaj, de comisiile de soluționare a contestațiilor. Evaluarea și notarea lucrărilor la probele scrise eliminatorii se realizează prin procesare electronică.
(11) Elaborarea de subiecte pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11) și selecția de subiecte în vederea pretestării se realizează de comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date.
(2) Comisiile indicate la alin. (1) și (11) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și sunt conduse de câte un președinte. Președintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei.
(5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) și (11) vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și respectarea atribuțiilor ce le revin potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

La art. 9, se modifică alin. (1) și se introduce alin. (4).
(1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusă din: comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice, comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic și comisia de examinare din cadrul probei interviului.
(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2) și (3), numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor pentru baza de date se face, în principiu, la începutul anului calendaristic, în funcție de necesități și de calendarul estimativ al concursurilor și examenelor, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul respectiv.

Art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:
Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice are, în principal, următoarele atribuții:
1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:
a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național al Magistraturii;
b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a putea fi tratate în timpul de lucru stabilit;
c) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
e) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;
f) să se asigure unitatea de evaluare la nivel național;
g) subiectele nu pot conține probleme controversate în doctrină sau în practică;
2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probelor scrise eliminatorii, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate.

Se introduc două articole, art. 101 și art. 102.

Art. 101 dispune:
Comisia de elaborare a subiectelor pentru baza de date are în principal următoarele atribuții:
1. elaborarea periodică de subiecte de concurs pentru baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11), cu respectarea specificațiilor tehnice ale testului de verificare a raționamentului logic;
2. selectarea și revizuirea subiectelor pentru pretestările testului de verificare;
3. realizarea pretestării subiectelor prevăzute la pct. 2, cu sprijinul Institutului Național al Magistraturii.

Art. 102 prevede următoarele:
Comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grilă de verificare a raționamentului logic are, în principal, următoarele atribuții:
1. selectarea, din baza de date prevăzută la art. 3 alin. (11), a subiectelor pentru testul-grilă administrat în cadrul probei de concurs și, după caz, revizuirea acestora, cu respectarea specificațiilor tehnice ale testului și a următoarelor reguli:
a) să aibă grad de complexitate care să permită tratarea în timpul de lucru stabilit;
b) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
c) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;
d) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;
2. predarea către comisia de admitere a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea probei, a subiectelor și a baremelor de evaluare și de notare, în plicuri sigilate.

La art. 12, alin. (2) și (3) se modifică si vor avea următorul conținut:
(2) Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva rezultatelor de la testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice este alcătuită din membri specializați pe cele 4 discipline de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor se face conform dispozițiilor art. 9 alin. (2) și (3).

Sursa: M. Of. nr. 900 din 11 decembrie 2014.

Admiterea în magistratură. Modificările punct cu punct. was last modified: decembrie 12th, 2014 by Universul Juridic

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: