Admitere INM și magistratură 2016. Tematica și bibliografia pentru drept civil și procesual civil (Proiect)

8 mart. 2016
4 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 54 voturi, medie: 3,00 din 5 (4 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9610

Vă prezentăm, în continuare, tematica și bibliografia pentru examenului de admitere la INM și în magistratură pentru anul 2016, la materia drept civil și procesual civil, așa cum apar în Proiectul publicat de Institut, comparate cu tematica și bibliografia examenului de admitere la INM și în magistratură în anul 2015. Elementele evidențiate cu roșu sunt cele care au fost adăugate proiectului din 2016 față de anul trecut.

DREPT CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului civil din 2009

I. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– noțiune și clasificare;

– condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);

– condițiile de formă ale actului juridic civil;

– modalitățile actului juridic civil;

– efectele actului juridic civil: forța obligatorie și irevocabilitatea; relativitatea și opozabilitatea;

– nulitatea actului juridic civil (noțiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescripția extinctivă și decăderea:

– dispoziții generale: noțiune, efecte, delimitare;

– domeniul prescripției extinctive;

– termenele de prescripție extinctivă;

– cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);

– împlinirea prescripției extinctive;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– decăderea (noțiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

4. Noțiunile de profesionist și de întreprindere

II. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

2. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

3. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată;

4. Acțiunea în revendicare;

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;

6. Posesia (fără uzucapiune);

7. Accesiunea imobiliară artificială.

 

III. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

1. Faptul juridic ca izvor de obligații:

– gestiunea de afaceri;

– plata nedatorată;

– îmbogățirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală:

– cauze exoneratoare de răspundere;

– răspunderea pentru fapta proprie;

– răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea comitenților pentru prepuși);

– răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale și de ruina edificiului;

– repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

3. Executarea obligațiilor:

– plata (dispoziții generale, subiectele plății, condițiile plății, dovada plății, imputația plății, punerea în întârziere a creditorului);

– executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);

– mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acțiunea oblică, acțiunea revocatorie).

4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

– cesiunea de creanță;

– subrogația;

– preluarea datoriei;

– novația.

5. Stingerea obligațiilor:

– compensația;

– confuziunea;

– darea în plată;

– remiterea de datorie;

– imposibilitatea fortuită de executare.

6. Fideiusiunea

 

IV. CONTRACTELE SPECIALE

1. Contractul de vânzare;

2. Donația;

3. Contractul de locațiune (fără reguli particulare în materia închirierii locuinței și în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziții generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziții generale, varietățile contractului – comisionul, consignația și expediția);

5. Contractul de întreținere;

6. Tranzacția;

7. Contractul de împrumut (de folosință și de consumație).

V. SUCCESIUNILE (MOȘTENIREA)

– noțiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală);

– moștenitorii legali (soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, ascendenții ordinari, colateralii ordinari).

VI. DESFACEREA CĂSĂTORIEI

– cazurile de divorț;

– efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori.

 

VII. FILIAȚIA

– dispoziții generale privind stabilirea filiației;

– prezumția de paternitate;

– recunoașterea copilului;

– acțiuni privind filiația.

 

VIII. OBLIGAȚIA LEGALĂ DE ÎNTREȚINERE

– dispoziții generale privind obligația de întreținere;

– persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;

– condițiile obligației legale de întreținere;

– stabilirea și executarea obligației legale de întreținere.

 

IX. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

– dispoziții generale privind autoritatea părintească;

– drepturile și îndatoririle părintești;

– exercitarea autorității părintești;

– decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

 

Vă recomandăm:

Curs de drept civil. Obligatiile - Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian Ioan ViduContractele speciale. Curs universitar si Sinteze teoretice, teste-grila si spete - Florin Motiu
Drept civil Teste-grila pentru verificarea cunostintelor - Marilena Uliescu, Aurelian Gherghe, Tiberiu TicleaDrept civil Teste-grila - Florin Motiu, Daniela Motiu, Kamelia Sirbu, Nicoleta Miclaus-Badin

👍Vezi toate recomandările pentru admiterea la INM 2016

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 711/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

DREPT PROCESUAL CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură civilă din 2010.

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

– instanța de judecată (alcătuirea instanței, incidente procedurale referitoare la compunerea și constituirea instanței);

– părțile (coparticiparea procesuală, drepturile și îndatoririle procesuale ale părților, abuzul de drept procedural, participarea terților la judecată, reprezentarea părților în procesul civil);

– formele participării procurorului în procesul civil.

5. Competența:

– competența materială a instanțelor judecătorești;

– competența teritorială;

– dispoziții speciale (prorogarea de competență, întinderea competenței asupra apărărilor și excepțiilor, regimul cererilor în constatare, competența facultativă);

– incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea; strămutarea și delegarea instanței).

6. Dispoziții generale de procedură:

– actele de procedură (noțiune și clasificare, condiții generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);

– termenele procedurale (noțiune și clasificare, durată, decăderea și repunerea în termen).

7. Judecata în primă instanță

– etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cereii și regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecată, măsuri pentru pregătirea judecății, modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvențională);

– dispoziții generale privind judecata;

– cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale, probele);

– dezbaterea în fond a procesului;

– suspendarea judecății, perimarea și actele procesuale de dispoziție ale părților;

– deliberarea și pronunțarea;

– hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătorești, conținutul hotărârii, redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătorești, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor).

8. Căile de atac

– obiectul și termenul apelului;

– obiectul și termenul recursului;

– contestația în anulare;

– revizuirea.

9. Executarea silită

– contestația la executare.

10. Procedurile speciale

– procedura necontencioasă judiciară;

– ordonanța președințială;

– măsurile asigurătorii;

– procedura divorțului;

– procedura partajului judiciar.

 

Vă recomandăm:

Mihaela Tabarca - Drept procesual civil. Vol. I - Teoria generalaAndreea Ciurea - Fise de procedura civila
Drept procesual civil - Teste-grila Pentru examenele de admitere in profesiile juridice - Andreea Ciurea, Andrea-Annamaria ChisDrept procesual civil - Teste-grila - Noni - Emil Iordache

👍Vezi toate recomandările pentru admiterea la INM 2016

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Sursa informației este INM (www.inm-lex.ro).

👍Vezi și: Admitere INM și magistratură 2016. Tematica și bibliografia pentru drept penal și procesual penal (Proiect)

👍Vezi și: Admitere INM și magistratură 2016: COMPLETAREA TEMATICII. Organizare judiciară și drept administrativ și contravențional începând cu 2017 (minuta întâlnirii cu reprezentanții facultăților de drept)

 

👍Încearcă și: GRILELE ONLINE PENTRU ADMITEREA ÎN PROFESIILE JURIDICE

 

Admitere INM și magistratură 2016. Tematica și bibliografia pentru drept civil și procesual civil (Proiect) was last modified: martie 9th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter