Admitere INM 2015. Tematica și bibliografia pentru concurs (Drept civil și procesual civil)

1 iul. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3185

👍Vezi și: Rezultate INM. Verificarea cunoștințelor juridice

👍 Citește și: Admitere INM 2015. Subiecte și bareme. Testul de verificare a cunoștințelor juridice

Admitere INM 2015
Tematica. Bibliografie
Drept civil și procesual civil

Au fost publicate tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM, sesiunea 30 iunie – 15 octombrie, potrivit anunțului privind organizarea concursului, publicat pe site-ul Institutului la data de 30 iunie 2015.

Menționăm faptul că tematica și bibliografia sunt identice cu cele publicate în proiectul privind admiterea la INM la data de 11 martie 2015.

Elementele încadrate în chenar sunt cele ce au fost adăugate tematicii și bibliografiei concursului de admitere față de anul trecut.

Admitere INM 2015. Tematica. Bibliografie. DREPT CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului civil din 2009

Vezi cărțile recomandate de Ujmag.ro pentru pregătirea examenlui de admitere la INM

I. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil:

• noțiune și clasificare;

• condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);

• condițiile de formă ale actului juridic civil;

• modalitățile actului juridic civil;

• efectele actului juridic civil: forța obligatorie și irevocabilitatea; relativitatea și opozabilitatea;

• nulitatea actului juridic civil (noțiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescripția extinctivă și decăderea:

Videoconferința regională de insolvență Buzău

• dispoziții generale: noțiune, efecte, delimitare;

• domeniul prescripției extinctive;

• termenele de prescripție extinctivă;

• cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);

• împlinirea prescripției extinctive;

• decăderea (noțiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

 

II. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

2. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

3. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată;

4. Acțiunea în revendicare;

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;

6. Posesia (fără uzucapiune);

7. Accesiunea imobiliară artificială.

 

III. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

1. Faptul juridic ca izvor de obligații:

• gestiunea de afaceri;

• plata nedatorată;

• îmbogățirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală:

• cauze exoneratoare de răspundere;

• răspunderea pentru fapta proprie;

• răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea comitenților pentru prepuși);

• răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale și de ruina edificiului;

• repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

3. Executarea obligațiilor:

• plata (dispoziții generale, subiectele plății, condițiile plății, dovada plății, imputația plății, punerea în întârziere a creditorului);

• executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);

• mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acțiunea oblică, acțiunea revocatorie).

4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

• cesiunea de creanță;

• subrogația;

• preluarea datoriei;

• novația.

5. Stingerea obligațiilor:

• compensația;

• confuziunea;

• darea în plată;

• remiterea de datorie;

• imposibilitatea fortuită de executare.

 

IV. CONTRACTELE SPECIALE

1. Contractul de vânzare;

2. Donația;

3. Contractul de locațiune (fără reguli particulare în materia închirierii locuinței și în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziții generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziții generale);

5. Contractul de întreținere;

6. Tranzacția.

 

V. SUCCESIUNILE (MOȘTENIREA)

• noțiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală);

• moștenitorii legali (soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, ascendenții ordinari, colateralii ordinari).

 

VI. DESFACEREA CĂSĂTORIEI

• cazurile de divorț;

• efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori.

 

VII. FILIAȚIA

• dispoziții generale privind stabilirea filiației;

• prezumția de paternitate;

• recunoașterea copilului;

• acțiuni privind filiația.

 

VIII. OBLIGAȚIA LEGALĂ DE ÎNTREȚINERE

• dispoziții generale privind obligația de întreținere;

• persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;

• condițiile obligației legale de întreținere;

• stabilirea și executarea obligației legale de întreținere.

 

IX. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

• dispoziții generale privind autoritatea părintească;

• drepturile și îndatoririle părintești;

• exercitarea autorității părintești;

• decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului (30 iunie 2015).

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului (30 iunie 2015).

 

Admitere INM 2015. Tematica. Bibliografie. DREPT PROCESUAL CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură civilă din 2010.

Vezi cărțile recomandate de Ujmag.ro pentru pregătirea examenlui de admitere la INM

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

• instanța de judecată (alcătuirea instanței, incidente procedurale referitoare la compunerea și constituirea instanței);

• părțile (coparticiparea procesuală, drepturile și îndatoririle procesuale ale părților, abuzul de drept procedural, participarea terților la judecată, reprezentarea părților în procesul civil);

• formele participării procurorului în procesul civil.

5. Competența:

• competența materială a instanțelor judecătorești;

• competența teritorială;

• dispoziții speciale (prorogarea de competență, întinderea competenței asupra apărărilor și excepțiilor, regimul cererilor în constatare, competența facultativă);

• incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea; strămutarea și delegarea instanței).

6. Dispoziții generale de procedură:

• actele de procedură (noțiune și clasificare, condiții generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);

• termenele procedurale (noțiune și clasificare, durată, decăderea și repunerea în termen).

7. Judecata în primă instanță

• etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cereii și regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecată, măsuri pentru pregătirea judecății, modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvențională);

• dispoziții generale privind judecata;

• cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale, probele);

• dezbaterea în fond a procesului;

• suspendarea judecății, perimarea și actele procesuale de dispoziție ale părților;

• deliberarea și pronunțarea;

• hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătorești, conținutul hotărârii, redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătorești, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor).

8. Căile extraordinare de atac

• contestația în anulare;

• revizuirea.

9. Executarea silită

• contestația la executare.

10. Procedurile speciale

• procedura necontencioasă judiciară;

• ordonanța președințială;

• măsurile asigurătorii;

• procedura divorțului;

• procedura partajului judiciar.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului (30 iunie 2015).

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului (30 iunie 2015).

 
Consultați sursa informației, documentul publicat pe site-ul INM (www.inm-lex.ro).

Redacția universuljuridic.ro vă urează succes!

👍Vezi și: Admitere INM 2015. Tematica și bibliografia pentru concurs (Drept penal și procesual penal)

👍Vezi și: Admitere INM 2015. Comisiile de examinare

Admitere INM 2015. Tematica și bibliografia pentru concurs (Drept civil și procesual civil) was last modified: septembrie 11th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter