ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați stagiari

9 iun. 2016
2 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 52 voturi, medie: 4,00 din 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 37.823
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

UNBR a stabilit, prin Hotărârea nr. 97/2016, tematica și bibliografia pentru examenul de primire în profesie ca avocați stagiari, după cum urmează:

Tematica și bibliografia pentru examenul de admitere în profesia de avocat (pentru avocații stagiari)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

I. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

 1. Principiile și regulile fundamentale ale exercitării profesiei de avocat.

2. Primirea în profesia de avocat.

3. Incompatibilități, interdicții și nedemnități privind profesia de avocat.

4. Asistența judiciară.

5. Activitatea profesională a avocatului.

6. Drepturile si îndatoririle avocaților în raporturile cu clienții.

7. Raporturile dintre avocați.

8. Formele de exercitare a profesiei de avocat.

9. Modalitățile de exercitare a profesiei de avocat.

10. Drepturile și îndatoririle avocaților.

11. Regulile de deontologie profesională ale exercitării profesiei de avocat.

12. Tabloul anual al avocaților.

Conferintele Video Universul Juridic

13. Transferul, suspendarea și încetarea calității de avocat.

14. Răspunderea disciplinară a avocaților.

15. Pregătirea și perfecționarea profesională a avocaților.

16. Organele profesiei de avocat.

Pentru pregătirea examenului la disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este suficientă analizarea textelor cuprinse în următoarele acte:

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7.02.2011, cu modificările ulterioare;

2. Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările ulterioare;

3. Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeană (CCBE) în Sesiunea Plenară din 28 octombrie 1998 și modificat în Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 și 6 decembrie 2002, 19 mai 2006, publicat pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro), aplicat în România ca fiind Codul deontologic al avocatului român conform Hotărârii Congresului avocaților din 19–20 iunie 1999 și Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 1486 din 27 octombrie 2007, publicată pe site-ul www.unbr.ro.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2016.

👍 Încearcă și: Grilele ON-LINE pentru admiterea în profesiile juridice

Vă recomandăm:

Fise de drept penal. Partea generala. Editia a 3-a revazuta si adaugita, cu luare in considerare a O.U.G. nr. 18/2016Fise de drept penal. Partea speciala
Fise de procedura penala. Partea generalaFise de procedura penala. Partea speciala

👍Vezi toate recomandările pentru admiterea în avocatură 2016

II. DREPT CIVIL

A. PARTEA SAU TEORIA GENERALĂ

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009.

2. Raportul juridic de drept civil. Noțiune. Elemente structurale (subiecte, conținut, obiect).

3. Actul juridic civil. Noțiune și clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimțământul și viciile sale (eroarea, dolul, violența și leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma actului juridic civil. Modalitățile actului juridic civil (condiția și termenul). Nulitatea actului juridic civil (definiție, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulității, clasificarea nulităților, regimul juridic al nulităților absolute și al nulităților relative, efectele nulității actelor juridice civile).

4. Prescripția extinctivă. Definiție. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul prescripției extinctive. Termenele de prescripție extinctivă. Cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

B. PERSOANELE

1. Persoana fizică. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosință și capacitatea de exercițiu).

2. Persoana juridică. Noțiune și elemente constitutive. Înființarea persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea și încetarea persoanelor juridice.

C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate privată. Definiție. Conținut. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

2. Dreptul de proprietate publică. Definiție. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Specificul exercitării dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită).

3. Dreptul de proprietatea comună. Dreptul de proprietate pe cote-părți. Dreptul de proprietate în devălmășie.

4. Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de servitute. Dreptul de superficie.

5. Modurile generale de dobândire a drepturilor reale principale. Uzucapiunea.

6. Apărarea dreptului de proprietate. Acțiunea în revendicare.

7. Acțiunile posesorii.

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

1. Obligația civilă. Definiție. Reglementare. Izvoarele obligațiilor. Clasificarea obligațiilor după obiectul lor.

2. Contractul – izvor de obligații. Noțiune. Încheierea contractului. Reglementarea negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta și acceptarea. Efectele contractului între părți și față de terți. Consecințele neexecutării contractului potrivit noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepția de neexecutare a contractului; rezoluțiunea și rezilierea contractului.

3. Faptele juridice licite – izvoare de obligații. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogățirea fără justă cauză.

4. Faptele ilicite și celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudiciu – izvoare de obligații civile (Răspunderea civilă delictuală). Noțiune. Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul de obligații civile delictuale; principiile care guvernează dreptul și îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin despăgubiri sau echivalent bănesc; repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum și a prejudiciilor prin ricoșeu sau reflectare); repararea daunelor morale prin mijloace juridice nepatrimoniale și prin compensații bănești sau despăgubiri.

5. Efectele obligațiilor. Executarea voluntară în natură a obligațiilor (plata). Executarea silită în natură a obligațiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a obligațiilor (daunele-interese), inclusiv clauza penală.

6. Dinamica obligațiilor. Cesiunea de creanță. Subrogația în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novația.

E. CONTRACTE SPECIALE

1. Contractul de vânzare-cumpărare.

2. Contractul de donație.

3. Contractul de locațiune.

4. Contractul de mandat.

5. Contractul de întreținere.

F. SUCCESIUNI

1. Moștenirea legală.

2. Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă și reducțiunea liberalităților excesive.

Pentru pregătirea examenului pot fi cercetate orice izvoare bibliografice (cursuri universitare, monografii, tratate, comentarii, studii, articole, note etc.) în care este abordată această tematică, în acord cu reglementările noului Cod civil și legislației conexe aflată în vigoare.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2016.

Vă recomandăm:

Ghidul candidatului. Examenul de primire in profesia de avocat. Concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. LicentaMapa de seminar. Drept procesual penal. Partea generala
Caiet de seminar. Drept civil. ObligatiileTeste-grila, Minispete pentru examenele de admitere in profesiile juridice, Drept civil

👍Vezi recomandările pentru admiterea la Barou 2016

III. DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Principii fundamentale ale procesului civil.

2. Competența. Competența materială. Determinarea competenței după valoarea obiectului. Competența teritorială. Strămutarea. Excepția de necompetență. Conflictele de competență. Conexitatea și litispendența. Dispozițiile speciale privind competența.

3. Capacitatea procesuală, calitatea procesuală, formularea unei pretenții și interesul – condiții de exercitare a acțiunii civile.

4. Clasificarea acțiunilor civile și importanța lor practică.

5. Participanții la procesul civil. Compunerea și constituirea instanței. Incompatibilitatea. Coparticiparea procesuală. Intervenția voluntară și forțată a terților în procesul civil. Reprezentarea judiciară (convențională) a persoanelor fizice în procesul civil.

6. Forma cererilor. Citarea și comunicarea actelor de procedură. Nulitatea actelor de procedură.

7. Termenele procedurale. Noțiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decăderea. Repunerea în termen.

8. Cererea de chemare în judecată. Cuprins. Timbrare. Regularizarea cererii. Introducerea cererii și constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare în judecată. Modificarea cererii.

9. Întâmpinarea și cererea reconvențională.

10. Măsurile asigurătorii. Sechestrul asigurător. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.

11. Ședința de judecată. Încheierile. Excepțiile procesuale (fără excepția de neconstituționalitate). Probele (subiectul, obiectul și sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea și administrarea probelor. Administrarea probelor de către avocați. Asigurarea probelor. Proba prin înscrisuri. Proba prin declarațiile martorilor. Mărturisirea. Expertiza. Prezumțiile). Suspendarea judecății. Perimarea. Actele procesuale de dispoziție ale părților (renunțarea, achiesarea, tranzacția).

12. Hotărârea judecătorească. Deliberarea și pronunțarea. Clasificarea hotărârilor. Termenul de grație. Cheltuielile de judecată. Efectele hotărârii. Executarea vremelnică. Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii.

13. Revizuirea

14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasă judiciară. Ordonanța președințială. Procedura împărțelii judiciare (partajul judiciar). Divorțul potrivit Noului Cod civil (art. 373-382) și Noului Cod de procedură civilă (art. 915-935). Procedura ordonanței de plată (art. 1014-1025). Procedura cu privire la cererile de valoarea redusă (art. 1026-1033).

15. Executarea silită potrivit Noului Cod de procedură civilă. Scopul și obiectul executării silite (art. 622-631). Titlul executoriu (art. 632-643). Instanța de executare (art. 651). Competența executorului judecătoresc (art. 652-657). Sesizarea organului de executare (art. 663-670). Prescripția dreptului de a obține executarea silită (art. 706-712). Contestația la executare (art. 712-720).

Tematica are în vedere noul Cod de procedură civilă.

În vederea pregătirii la examen, pentru materia Drept procesual civil pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare instituție din tematică.

În legătură cu tematica, trebuie avute în vedere și deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recursuri în interesul legii și ca urmare a sesizărilor în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, precum și deciziile Curții Constituționale.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2016

IV. DREPT PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Legea penală și limitele ei de aplicare

1. Principii generale

2. Aplicarea legii penale în timp

3. Aplicarea legii penale în spațiu

II. Infracțiunea

1. Dispoziții generale

2. Cauzele justificative

3. Cauzele de neimputabilitate

4. Tentativa

5. Unitatea și pluralitatea de infracțiuni

6. Autorul și participanții

III. Pedepsele

1. Categoriile pedepselor

2. Pedepsele principale

3. Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare

4. Calculul duratei pedepselor

5. Individualizarea pedepselor

a) dispoziții generale

b) circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante

c) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

d) liberarea condiționată

IV. Măsurile de siguranță

1. Dispoziții generale (art. 107,108)

2. Confiscarea specială (art. 112)

V. Minoritatea

VI. Răspunderea penală a persoanei juridice – dispoziții generale (art. 135 – 137), nu și celelalte dispoziții din titlul VI)

VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală

VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

IX. Cauzele care înlătură consecințele condamnării

X. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Infracțiuni contra persoanei

1. Infracțiuni contra vieții : art. 188, 189, 191, 192

2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății: art. 193, 194, 195, 196.

3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie: art. 199, 200.

4. Infracțiuni contra libertății persoanei: art. 205, 206, 207.

5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale: art. 218, art. 220.

6. Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private: art. 224, 225.

II. Infracțiuni contra patrimoniului

1. Furtul: art. 228 – 232.

2. Tâlhăria și pirateria: art. 233, 234, 236 și 237.

3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii: art. 238, 242, 243, 244 și 248.

4. Distrugerea și tulburarea de posesie: art. 253, 254, 255, 256.

III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

1. Infracțiuni contra autorității: art. 257

IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției

Art. 266 – 270, art. 273, art. 279 – 281, art. 284 – 287.

V. Infracțiuni de corupție și de serviciu

1. Infracțiuni de corupție: art. 289, 290, 291, 292.

2. Infracțiuni de serviciu: art. 295, 296, 297, 298 și art. 308, 309.

VI. Infracțiuni de fals

1. Falsuri în înscrisuri: art. 320, 321, 322, 323 și 326, 327.

VII. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

1. Infracțiuni contra familiei: art. 377, 378, 379.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2016.

V. DREPT PROCESUAL PENAL

A. PARTEA GENERALĂ

I. Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale (art. 1 – 13)

II. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (art. 14 – 28)

III. Participanții în procesul penal (art. 29 – 96)

IV. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

1. Reguli generale (art. 97 – 103)

2. Audierea persoanelor (art. 104 – 124 și art. 131) – fără dispozițiile din secțiunea privind protecția martorilor

V. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale

1. Măsurile preventive (art. 202 – 244)

2. Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii (art. 249 – 252 și 253 – 256) – fără dispozițiile art. 2521 – 2524

VI. Acte procesuale și procedurale comune

1. Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere (art. 257 – 267)

2. Termenele (art. 268 – 271)

3. Nulitățile (art. 280 – 282)

B. PARTEA SPECIALĂ

I. Urmărirea penală (art. 285 – 341)

II. Camera preliminară (art. 342 – 348)

III. Judecata

1. Dispoziții generale (art. 349 – 370)

2. Judecata în primă instanță (art. 371 – 407)

3. Apelul (art. 408 – 425)

4. Contestația (art. 4251)

5. Contestația în anulare (art. 426 – 432)

IV. Proceduri speciale

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției (art. 478 – 488)

2. Procedura în cauzele cu infractori minori (art. 504 – 520)

3. Procedura reabilitării (art. 527 – 537)

V. Executarea hotărârilor penale

1. Dispoziții generale: art. 550-554 (fără celelalte dispoziții din Titlul V).

În vederea pregătirii la examen, pentru materiile drept penal, drept procesual penal, pot fi consultate cursuri universitare, manuale, tratate, monografii și orice altă documentație în care se tratează tematica menționată la fiecare materie.

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 01.06.2016.

Sursa informației

ADMITERE BAROU 2016: tematică și bibliografie – avocați stagiari was last modified: iulie 21st, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter