Acţiune în contencios administrativ. Anularea Ordinului ANCPI nr. 1.340/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu privire la pct. 36, 48 şi 53

26 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2234

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Sentința Curții de Apel BrașovActul normativArticolSumar
Sentința civilă nr. 113/2016 a Curții de Apel Brașov – Secția contencios administrativ și fiscalOrdinul ANCPI nr. 1.340/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciarăPct. 36, 48 și 53Conversia folosită ca mod de înscriere în cartea funciară contravine Codului civil și Legii nr. 7/1996

 

 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

În M. Of. nr. 890 din 23 octombrie 2018, s-a publicat Sentința civilă nr. 113/2016 a Curții de Apel Brașov – Secția contencios administrativ și fiscal, cu privire la anularea dispozițiilor Ordinului ANCPI nr. 1.340/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 700/2014 (M. Of. nr.  914 din 10 decembrie 2015).

Redăm, în continuare, considerentele Curții de Apel Brașov

„Instanța constată că regula instituită de acest act normativ este deschiderea unei noi cărți funciare, care să respecte prevederile legii.

Conform art. 40 alin. (2) indice 1 și (3), «Până la deschiderea noilor cărți funciare, în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiunilor privitoare la cărțile funciare, cu excepția zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăților funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în vechile cărți funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărți, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale prezentei legi. În situația în care aceste cărți nu există, sunt inutilizabile sau nu se identifică în arhiva oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare referitoare la deschiderea unei noi cărți funciare.

În cazul înscrierii unei construcții, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărți funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 și pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietăților funciare, se va întocmi o documentație cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărți funciare, potrivit prevederilor prezentei legi».

Art. 41 prevede că: «Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică, a partajului judiciar și a documentației cadastrale».

Conținutul documentației cadastrale a fost stabilit prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

Acest ordin a fost modificat și completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.340/2015.

Pentru a se constata, față de obiectul judecății, care sunt modificările operate prin Ordinul nr. 1.340/2015 în ceea ce privește cele trei puncte supuse examinării instanței, este necesară prezentarea formei inițiale a celor trei articole modificate.

Mai întâi însă se reține că art. 78 din ordin se menține nemodificat și prevede:

«(1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.

(2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează la cerere, în baza:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;

b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;

c) documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;

d) dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz».

În continuare se constată că, inițial, art. 79 din Ordinul nr. 700/2014 avea următorul conținut:

«(1) Se asimilează primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și atribuirea de număr cadastral și deschiderea unei noi cărți funciare pentru imobilele înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare, indiferent de felul și numărul operațiunilor cadastrale și de carte funciară efectuate în acest sens.

(2) În noua carte funciară deschisă se preiau pozițiile active din cartea funciară deschisă potrivit Decretului-lege nr. 115/1938. În cazul în care toate imobilele din cartea funciară veche au fost transcrise, aceasta se sistează. Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice altă cauză nu vor mai fi înscrise în cărțile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor interesate sau din oficiu.

(3) Se întocmește documentație cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru și carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru:

a) înscrierea unei construcții, care a fost edificată pe un teren înscris într-o carte funciară deschisă conform Decretului-lege nr. 115/1938;

b) dezlipirea sau alipirea unor imobile înscrise în cărți funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938;

c) înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor proprietății și al Legii nr. 15/1990.

(4) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul unuia dintre actele normative menționate la alin. (3) lit. c), se procedează la desprinderea acelei părți prin formarea unui imobil pentru care se întocmește o carte funciară nouă.

(5) Operațiunea de desprindere se înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la alin. (3) lit. c) se reînscrie în aceeași carte funciară, iar pentru partea desprinsă se constituie o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul.

(6) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

(7) În toate situațiile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c), în cărțile funciare, precum și în actele notariale se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare.

(8) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral în cazurile prevăzute la alin. (1), (2) și (3), se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Încheierea de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate.

(9) În cazul în care din cărțile funciare vechi sau din actele prezentate de părți rezultă că imobilul este înscris în proprietatea indiviză a mai multor persoane, însă, în fapt, aceștia se găsesc în stăpânirea unor părți determinate, proprietarul interesat va putea cere înscrierea într-o nouă carte funciară deschisă conform legii.

(10) Operațiunea de înscriere într-o carte funciară nouă se efectuează prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere pentru suprafața din imobil stăpânită în fapt, conform prevederilor alineatului anterior.

(11) Documentația cadastrală va avea atașat procesul-verbal de vecinătate, încheiat cu cei care stăpânesc în fapt suprafețele de teren învecinate, cu scăderea aritmetică a suprafeței acestui imobil din suprafața totală a imobilului înscris în cartea funciară veche și efectuarea pe PAD a mențiunii «Se diminuează din cartea funciară nr. …. suprafața de ……..».

(12) Înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se va efectua conform dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10) și reprezintă prima înregistrare a imobilelor cuprinse în vechile evidențe de carte funciară».

După modificarea adusă acestui articol prin pct. 48 al Ordinului nr. 1.340/2015, acesta are în prezent următorul conținut:

«(1) Cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 se introduc în sistemul electronic de evidență prin conversia cărții funciare efectuată în condițiile art. 6 alin. 3 și 4 din Legea nr. 7/1996, republicată. În această situație, documentațiile de alipire/dezlipire ale imobilelor identificate cu numere topografice vor cuprinde doar geometria imobilului/imobilelor rezultate. La cererea de recepție și înscriere se va anexa și consimțământul titularului încheiat în formă autentică.

(2) Imobilele înscrise în cărțile funciare vechi din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, situate în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, care nu pot fi convertite din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară prin întocmirea unei documentații cadastrale de primă înscriere, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.

(4) În cazul imobilelor înscrise în cărți funciare vechi, deschise în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, pentru care nu se pot determina limitele, deschiderea unei cărți funciare noi pentru partea din imobil ale cărei limite se pot determina, se va face conform procedurii stabilite la art. alin. (5) și alin. (6), în baza acordului de voință exprimat în formă autentică și a documentației cadastrale, cu preluarea pozițiilor active din cartea funciară veche.

(5) În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte funciară veche din zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 face obiectul actului juridic supus înscrierii, se procedează la deschiderea unei cărți funciare noi pe flux de primă înscriere.

(6) Partea neafectată de actul juridic supus înscrierii conform alin. (5) rămâne în aceeași carte funciară, cu menționarea diminuării corespunzătoare de suprafață, în cazul în care suprafața este menționată în cartea funciară, iar pentru imobilul nou format se deschide o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se menționează numărul cadastral și numărul cărții funciare în care s-a înscris imobilul nou format.

(7) În cazul în care titlurile de proprietate s-au emis pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor hărți topografice, cu menționarea numerelor topografice ale parcelelor, înscrierile continuă să fie efectuate în vechile cărți funciare. În această situație, până la finalizarea lucrărilor de cadastru, se înscrie doar dreptul de proprietate, fără reprezentarea grafică a acestuia. În situația în care după verificările efectuate de oficiul teritorial, având la bază planul de carte funciară și ortofotoplanul, se constată diferențe, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciară în baza unei documentații de primă înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

(8) În cazul în care imobilul ce face obiectul legilor proprietății sau a unui alt act juridic supus înscrierii se identifică pe mai multe cărți funciare vechi deschise în zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierea acestuia se efectuează pe flux de primă înscriere. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse integral în noul imobil, vechile cărți funciare se sistează. Pentru imobilele din cartea funciară veche cuprinse parțial în noul imobil se procedează potrivit alin. (6).

(9) La deschiderea cărții funciare noi, pentru imobilul căruia i se atribuie număr cadastral, se preia informația din partea a II-a și a III-a a cărții funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, iar suprafața și categoria de folosință se preiau din documentația cadastrală. Se consideră cărți funciare noi și cărțile funciare deschise în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, după ce s-a actualizat geometria imobilului și s-a atribuit număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale.

(10) În toate situațiile în care imobilele provin din imobile identificate cu numere topografice în cărțile funciare, precum și în actele notariale, se menționează atât numerele topografice, cât și numerele cadastrale corespunzătoare, până la prima operațiune de alipire sau dezlipire. Ulterior se va indica doar numărul cadastral.

(11) Până la finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru în localitățile din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, înscrierile privitoare la imobilele înscrise în cărțile funciare deschise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 vor continua să fie făcute asupra acestor imobile, fie în cărțile funciare rezultate după conversia cărții funciare în format de hârtie, fie în cărțile funciare în format de hârtie, dacă acestea nu pot fi convertite pentru unul din motivele prevăzute de art. 368 din prezentul regulament».

În ceea ce privește art. 84 din Ordinul nr. 700/2014, astfel cum a fost modificat prin pct. 53 din Ordinul nr. 1.340/2015, se reține că inițial acest articol avea următorul conținut:

«(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în intravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau față de cea din actul de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate – în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;

b) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.

(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului situat în extravilan a cărui suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafață înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispozițiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentația cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale de primă înscriere care va conține suplimentar și următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial;

b) declarația pe propria răspundere a solicitantului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum sau alte elemente liniare) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.

(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafață din acte se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat.

(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată».

Modificarea acestuia s-a realizat prin pct. 53 din Ordinul nr. 1.340/2015, în prezent având următorul conținut:

«(1) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în intravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 10% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate – în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp, clar identificabile;

b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosință ai imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit.

(2) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobile situate în extravilan, a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mare cu până la 5% inclusiv față de suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale care conține suplimentar următoarele documente:

a) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate – în zonele de aplicare a legilor proprietății, dacă există plan parcelar avizat de primărie și recepționat de oficiul teritorial;

b) declarația pe propria răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate și un proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum sau alte elemente liniare) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat în zonele necooperativizate.

(3) Prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizată la cererea persoanelor interesate, pentru imobilele a căror suprafață rezultată din măsurători este mai mică decât suprafața înscrisă în cartea funciară deschisă pe baza unei documentații cadastrale recepționate de oficiul teritorial, sau suprafața din documentația cadastrală, recepționată de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte funciară ori suprafața din actele de proprietate, se realizează în baza documentației cadastrale și a declarației pe proprie răspundere a proprietarului dată în fața persoanei autorizate cu privire la identificarea imobilului măsurat prin care își exprimă acordul privind înregistrarea acestei suprafețe.

(4) La prima înscriere, datele privind categoria de folosință/destinația și descrierea construcțiilor se preiau din documentația cadastrală recepționată. În cazul în care există diferențe între situația din actele de proprietate și cea din documentația cadastrală se vor anexa înscrisurile justificative prevăzute de normele legale aplicabile».

Instanța constată deci că Legea nr. 7/1996 prevede că regula în materie este deschiderea unei noi cărți funciare la prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară realizată după intrarea în vigoare a acestei legi.

Prin pct. 48 din Ordinul nr. 1.340/2015 regula legii se transformă în excepție, iar regula ce se stabilește prin ordin, în contradicție cu legea, este conversia din oficiu a vechii cărți funciare din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 în sistem electronic. Însă asupra acestor date introduse în sistemul electronic nu operează regulile de la prima înscriere, prevăzute de art. 78 alin. (2) din ordin. Dimpotrivă, în alin. (2) al art. 79 modificat se menționează clar că imobilele înscrise în cărțile funciare vechi, din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, se introduc în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară, prin actualizarea geometriei imobilului, după conversia cărții funciare, în baza unei documentații cadastrale de actualizare date imobil, alipire sau dezlipire, după caz. Dispunându-se astfel nu se respectă dispozițiile actelor normative ierarhic superioare mai sus expuse.

Prin pct. 53 din acest ordin se stabilește că prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară se realizează numai la cererea persoanelor interesate.

Conchizând, coroborând cele două articole în vigoare a căror nelegalitate se solicită a se examina, se constată că se stabilește ca regulă generală conversia din oficiu a acestor cărți funciare din zona de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938, urmată de actualizare și fără respectarea regulilor de primă înscriere, iar excepția este efectuarea primei înscrieri în acest sistem numai la cererea persoanelor interesate.

Cu privire la conținutul noțiunii de conversie instanța constată că, potrivit art. 9 alin. (27) lit. e) din lege, “programul național de cadastru și carte funciară include acțiunile necesare derulării, precum și sumele aferente acestora și constă în activități precum: […]

e) conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital”.

Art. 360 din Ordinul nr. 700/2014, al cărui conținut nu a fost supus modificărilor, prevede: «Cartea funciară în format electronic reprezintă un raport generat de sistemul informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei cărți funciare în format de hârtie, prin înscrierea sau prin recepția și înscrierea unui imobil în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.”

Potrivit art. 363 din ordin, «Conversia cărții funciare reprezintă procesul de transcriere în format electronic a pozițiilor active din cartea funciară în format de hârtie».

Se mai constată că, potrivit art. 371 alin. (1): «În cărțile funciare în format pe hârtie care au făcut obiectul conversiei nu se mai efectuează înscrieri, acestea păstrându-se în arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare nelimitat, fiind asimilate cărților funciare sistate«.

În concluzie, prin această operațiune tehnică de conversie cartea funciară în format hârtie este înlocuită de cartea funciară în format electronic.

În același timp în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară datele de carte funciară se înscriu numai cu ocazia primei înscrieri realizate în condițiile Legii nr. 7/1996.

Conversia electronică a datelor, ca procedeu tehnic, care nu este urmată de îndeplinirea obligatorie a regulilor legale ale primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ci este urmată de operațiuni care eludează regula și privesc actualizarea geometriei imobilului și atribuirea unui număr cadastral, în baza unei documentații cadastrale, încalcă dispozițiile actelor normative cu forță superioară actului emis. Se mai constată că în această ultimă situație nu sunt obligatorii verificări în sensul prevăzut de art. 81 din Ordinul nr. 700/2014, nemodificat până în prezent, ci doar în condițiile art. 84 alin. (4), astfel cum este modificat prin Ordinul nr. 1.340/2015. Conchizând, se ajunge în situația ca folosind în acest mod conversia aceasta să devină un mod de înscriere în cartea funciară, ceea ce contravine Codului civil și Legii nr. 7/1996.

Faptul că aceasta din urmă este intenția emitentului actului rezultă și din pct. 6 al Ordinului nr. 1.340/2015 prin care se abrogă art. 56 din Ordinul nr. 700/2014 prin care se instituia obligația ca, în urma analizării cererii de primă înscriere, conform Legii nr. 7/1996, OCPI comunică din oficiu un exemplar al încheierii de carte funciară, însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare, direcției de impozite și taxe locale.

Eludându-se cerințele primei înscrieri, realizate conform Legii nr. 7/1996, și obligațiile legale ale organului administrativ în această situație, s-a dispus, prin abrogarea art. 56, în contra legii, renunțarea la această obligație ce se realiza din oficiu, lăsând la latitudinea părții interesate declararea imobilului pentru stabilirea impozitului datorat conform art. 249 și 251 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Se constată că în situația cererii de efectuare a primei înscrieri, conform Legii nr. 7/1996, caz în care, conform art. 78 alin. (2) lit. b) din Ordinul nr. 700/2014, persoana are obligația de a anexa cererii și certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv, corelată cu obligația organului administrativ de a comunica din oficiu un exemplar al încheierii de carte funciară, însoțit de extrasul de carte funciară pentru informare, direcției de impozite și taxe locale.

Și în această situație instanța constată că dispoziția de abrogare a art. 56 din Ordinul nr. 700/2014 contravine celorlalte dispoziții ale ordinului, astfel cum s-a arătat mai sus, dar și Codului fiscal, întrucât nu se mai solicită certificat de atestare fiscală eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv, iar organele fiscale nu au cunoștință despre această operațiune de carte funciară, fiind vădit afectate veniturile bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.

Este real și argumentul reclamantului potrivit căruia dispozițiile art. I pct. 45 din Legea nr. 133/2012 prevăd scutire de la plata tarifelor în cazul primei înscrieri în cartea funciară a imobilelor înscrise în cărțile funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938, iar scutirea de taxă nu operează și în cazul actualizării datelor înscrise în cartea funciară în format electronic, deși nu a fost efectuată în acea speță operațiunea primei înscrieri în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

În concluzie, instanța constată că sunt fondate criticile de nelegalitate formulate de reclamant și, în temeiul art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, va admite cererea de anulare parțială a actului administrativ cu caracter normativ, respectiv va anula în parte Ordinul nr. 1.340/2015 emis de directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în privința pct. 36, 48 și 53.

În ceea ce privește pretențiile reclamantului privind acordarea de daune morale, instanța constată, în temeiul art. 18 alin. (3) din aceeași lege, precum și art. 252 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, că nu au fost dovedite condițiile legii referitor la acțiunea ilicită, prejudiciul cauzat și legătura de cauzalitate dintre acestea, forma de vinovăție, astfel încât aceste pretenții se vor respinge ca nedovedite.

Văzând și dispozițiile art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 privind efectul obligatoriu erga omnes al hotărârii judecătorești de anulare a unui act administrativ cu caracter normativ”.

Acțiune în contencios administrativ. Anularea Ordinului ANCPI nr. 1.340/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu privire la pct. 36, 48 și 53 was last modified: octombrie 26th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter