Acţiune având ca obiect anularea procesului-verbal încheiat de către inspectorii antifraudă prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă, temporară, nu constituie detaşare. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii şi respingerea acţiunii ca inadmisibilă

28 dec. 2022
Vizualizari: 437
 • C. proc. fisc.: art. 41
 • C. proc. fisc.: art. 67
 • C. proc. fisc.: art. 82 alin. (2)
 • C. proc. fisc.: art. 85 alin. (1)
 • C. proc. fisc.: art. 86 alin. (4)
 • Legea nr. 554/2004: art. 2 alin. (1) lit. c)
 • Legea nr. 554/2004: art. 20
 • NCPC: art. 129
 • NCPC: art. 171
 • NCPC: art. 172
 • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
 • NCPC: art. 496

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu intimatul Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Antifraudă Fiscală prin Direcția Regională 1 Suceava, a solicitat anularea procesului-verbal nr. x/2.06.2014, precum și suspendarea executării actului administrativ contestat până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 306 din 31 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Instanța de contencios administrativ și fiscal a fost învestită cu o acțiune având ca obiect anularea procesului-verbal nr. x încheiat la data de 2.06.2014 de către inspectori antifraudă din cadrul Direcției Regionale 1 Suceava, prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă temporară nu constituie detașare, inspectorii antifraudă au considerat și că sumele de bani plătite lucrătorilor temporari reprezintă cheltuieli salariale supuse contribuțiilor obligatorii (asigurări sociale, șomaj și asigurări de sănătate) și impozitului pe venit și, în consecință, societatea avea obligația de a le evidenția ca atare în contabilitate, de a le reține și vira la bugetele aferente acestor contribuții și impozite. Avându-se în vedere cotele de contribuții de 10,5%, 0,5% și 5,5%, precum și impozitul pe venit de 16%, s-a estimat, în temeiul art. 67 din Codul de procedură fiscală, un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de 1.532.675 RON.

În capitolul III, procesul-verbal nr. x din 2.06.2014 cuprinde măsurile dispuse de inspectorii antifraudă în timpul controlului și anume:

„înregistrarea în contabilitate a sumelor determinate conform procesului-verbal și virarea de îndată a contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe veniturile salariale”.

Prima instanță a reținut că doar măsurile dispuse la capitolul III au caracterul unui act administrativ fiscal și în urma administrării probatoriilor a admis acțiunea, în parte, a anulat răspunsul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Suceava 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de respingere a plângerii prealabile, a anulat, în parte, procesul-verbal nr. x din 2.06.2014 al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Suceava 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, doar în ceea ce privește măsurile dispuse la capitolul III. A respins cererea de suspendare a executării procesul-verbal nr. x din 2.06.2014 al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Suceava 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a obligat pârâta să plătească reclamantei suma de 50 de RON reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă capătului de cerere prin care s-a solicitat anularea actelor administrative.

Hotărârea primei instanțe a fost recurată de ambele părți, astfel cum s-a arătat la punctul 2, invocându-se în drept dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

Potrivit acestui motiv de recurs, casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material. Prin intermediul acestui motiv de recurs poate fi invocată numai încălcarea sau aplicarea greșită a legii materiale, nu și a legii procesuale. Hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a legii atunci când instanța a recurs la textele de lege aplicabile speței dar, fie le-a încălcat, în litera sau spiritul lor, adăugând sau omițând unele condiții pe care textele nu le prevăd, fie le-a aplicat greșit.

Problema de drept care se impune a fi dezlegată în cauză și care dă soluție tuturor recursurilor formulate, este dacă procesul-verbal nr. x din 2.06.2014 al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Suceava 1 are caracterul unui act administrativ fiscal sau reprezintă un act premergător, un document prin care se constată o situație fiscală fără consecințe juridice directe.

Or, potrivit dispozițiilor art. 41 din Codul de procedură fiscală „actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale”, iar conform art. 85 alin. (1) din același cod, „impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declarație fiscală, în condițiile art. 82 alin. (2) și art. 86 alin. (4); b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri”.

La rândul său, OPANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de control a Direcției Generale Antifraudă Fiscală, stabilește că „procesul-verbal reprezintă actul de control bilateral care se întocmește de către inspectorii antifraudă cu ocazia controlului curent, operativ și inopinat sau a controlului tematic, pentru constatarea unor situații faptice și documentare existente la un moment dat, pentru stabilirea stării de fapt fiscale, precum și pentru constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal și vamal și pentru stabilirea implicațiilor fiscale ale acestora”.

În aceste coordonate, de lege lata, procesul-verbal emis de către inspectorii antifraudă nu are trăsăturile definitorii ale actului administrativ fiscal ori ale actului administrativ comun, definit în art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004, pentru că nu are prin el însuși aptitudinea de a „da naștere, modifica sau stinge raporturi juridice”.

Verificând în concret dacă în cazul procesului-verbal contestat, prin exces de putere, s-ar fi emis totuși un act care are o existență de sine stătătoare și stabilește obligații fiscale în sarcina recurentului, Înalta Curte a constatat că procesul-verbal antifraudă, independent de concluziile pe care le conține în privința datoriilor celui controlat, nu generează prin el însuși o obligație de plată.

Contrar susținerilor recurentei-reclamante, Înalta Curte consideră că Măsurile dispuse în timpul controlului, respectiv „înregistrarea în contabilitate a sumelor determinate conform procesului-verbal și virarea de îndată a contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe veniturile salariale” nu pot fi disociate de Constatările (Cap. I) potrivit cărora „prejudiciul a fost determinat prin estimare (…)” și nici de răspunsul la plângerea prealabilă în care i s-a explicat că „actul de control întocmit de inspectorii antifraudă nu este un titlu de creanță și nu poate fi pus în executare” mai înainte de a se emite un titlu de creanță.

Nici susținerea potrivit căreia recurenta-reclamantă nu are acces la justiție nu poate fi acceptată, câtă vreme, conform propriilor susțineri, a atacat deciziile de instituire a măsurilor asigurătorii emise în baza procesului-verbal conform prevederilor art. 129, art. 171-172 din C. proc. civ., în condițiile contestației la executare.

Pe de altă parte, la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție practica s-a consolidat în sensul prezentei soluții (Deciziile 406/2016, 1546/2016, 2355/2016).

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În consecință, procesul-verbal nr. x din 2.06.2014 al Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Regională Suceava 1 nu are caracterul unui act administrativ fiscal și nu poate fi cenzurat de instanța de contencios administrativ, acțiunea fiind inadmisibilă.

7. Soluția instanței de recurs și temeiul juridic al acesteia

Pentru aceste considerente și în temeiul art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 544/2004 și art. 496 din C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de Agenția Națională de Administrare Fiscală împotriva încheierii din 27 aprilie 2015 și a sentinței nr. 90 din 28 mai 2015 a Curții de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, va casa în tot sentința și încheierea recurate și, rejudecând cauza: va admite excepția inadmisibilității acțiunii și va respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Pentru aceleași considerente, Înalta Curte va respinge și recursul declarat de reclamanta S.C. A. S.R.L. și continuat de B. prin transmiterea calității procesuale active, împotriva sentinței nr. 90 din 28 mai 2015 a Curții de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Acțiune având ca obiect anularea procesului-verbal încheiat de către inspectorii antifraudă prin care s-a constatat că munca prestată prin agent de muncă, temporară, nu constituie detașare. Admiterea excepției inadmisibilității acțiunii și respingerea acțiunii ca inadmisibilă was last modified: decembrie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.