[UPDATE: Rectificare] Acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (O.U.G. nr. 110/2021)

20 oct. 2021
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 357

UPDATE: Rectificarea din 19 octombrie 2021, publicată în M. Of. nr. 998 din 19 octombrie 2021

În M. Of. nr. 998 din 19 octombrie 2021 s-a publicat rectificarea din 19 octombrie 2021 în cuprinsul O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în M. Of. nr. 945 din 4 octombrie 2021.

Astfel, în cuprinsul O.U.G. nr. 110/2021 se face următoarea rectificare:

– la art. 1 alin. (2), în loc de: „…nr. 5.196/1.756/2021… ” se va citi: „…nr. 5.338/2.015/2021… ”.


Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 945 din 4 octombrie 2021)

 

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

 

În M. Of. nr. 945 din 4 octombrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Vă prezentăm, în continuare, o parte dintre dispozițiile importante prevăzute de această ordonanță de urgență.

 

Art. 1

(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru părinții care au în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară, denumite în continuare unități de învățământ.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021-2022, fără a se include vacanțele, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, în condițiile prevăzute în Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5.196/1.756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2021, cu modificările ulterioare, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

a) fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1);

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

(4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;

d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (3) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și unul dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 18 ani, înscriși în cadrul unor unități de învățământ, dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situații, cu condiția respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor alin. (3) lit. b):

a) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice;

b) face parte dintr-o grupă de risc, respectiv este diagnosticat cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare;

c) locuiește împreună cu o persoană diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă, a suferit un transplant, prezintă afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite sau urmează alte tipuri de tratamente imunosupresoare.

 

Art. 3

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții definiți la art. 1 alin. (4) se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 5

(1) Părinții care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența fizică a copiilor în unitățile de învățământ.

(2) Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia. Zilele libere se acordă de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, precum și, după caz, de următoarele documente:

a) copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani;

b) copie a adeverinței eliberate de medicul de familie/medicul specialist, pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (6).

(4) Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte prevăzută la alin. (3) va conține elemente din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condițiile art. 7 alin. (4) și că nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3. În cazul în care părintele se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte nu este necesară.

(5) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc în termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență numai cu acordul angajatorului.”

 

Art. 7

(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.

(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) părintele care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit alin. (4), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă.

(3) Drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 personalului prevăzut la alin. (1) și (2) se calculează și se plătesc astfel:

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională;

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitățile sanitare publice.

(4) În situația în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiția respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) și c).

(5) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

(6) Majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă pe baza cererii părintelui și a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

(7) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) și (2), majorarea prevăzută la alin. (4) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru personalul din unitățile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (4) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice.

(9) Pentru personalul instituțiilor definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (4) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Majorarea prevăzută la alin. (4) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

(11) Majorarea prevăzută la alin. (4) reprezintă venit care se supune calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională au obligația de a emite norme specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. În situația unităților sanitare, normele specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, cu excepția unităților sanitare din rețeaua ministerelor și instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

 

Art. 10

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) și angajatorul se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de muncă.

[UPDATE: Rectificare] Acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (O.U.G. nr. 110/2021) was last modified: octombrie 20th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter