Acordarea unor zile libere pentru părinţi în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice, ca urmare a răspândirii coronavirusului (O.U.G. nr. 147/2020)

31 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 574

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 

(M. Of. nr. 790 din 28 august 2020)

 

Se reglementează modul de acordare a zilelor libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

În M. Of. nr. 790 din 28 august 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Inteligența artificială în materie penală

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile regăsite în respectiva ordonanță.

Art. 1

„(1) Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, și având în vedere hotărârile comitetului județean pentru situații de urgență, respectiv Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere.

(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin părinte se înțelege:

a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;

d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în situațiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziție/decizie a autorității care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(6) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică în cazul în care unul dintre părinții, definiți la alin. (3), se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;

c)se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

d) are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Prin limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor se înțelege reducerea frecvenței participării copiilor la cursurile școlare și utilizarea tehnologiei și internetului sau a altor modalități alternative de educație pentru realizarea activităților prevăzute la art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 2

„(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) au dreptul la zile libere plătite pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară.

(2) Zilele libere se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și este definit la art. 1 alin. (3), depusă la angajatorul acestuia.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum și, dacă este cazul de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei ordonanțe de urgență, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6).

(4) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență”.

Art. 3

„(1) Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în condițiile art. 1 se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile din salarii și asimilate acestora.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, sumele pentru plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se decontează din acest fond numai pentru perioada acordării zilelor libere potrivit art. 1

(4) Impozitul și contribuțiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și contribuția asiguratorie pentru muncă aferente indemnizației prevăzute la alin. (1) se plătesc de angajator în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate potrivit alin. (3) vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 4

„(1) Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, pentru care drepturile bănești aferente zilelor libere acordate în condițiile art. 1 se calculează și se plătesc astfel:

a) conform prevederilor legale specifice ce reglementează acordarea învoirilor/permisiilor/zilelor libere plătite, pentru angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și angajații din penitenciare, și se suportă din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională;

b) conform prevederilor art. 3 alin. (1), pentru personalul din unitățile sanitare publice.

(3) În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceștia are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1).

(4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.

(5) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă obligatoriu odată cu drepturile salariale și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), pentru personalul din unitățile sanitare publice, majorarea prevăzută la alin. (3) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de săn ătate, de la titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice.

(7) Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, majorarea prevăzută la alin. (3) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Majorarea prevăzută la alin. (3) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Majorarea prevăzută la alin. (3) reprezintă venit care se supune calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(10)Instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională pot emite norme specifice privind condițiile de acordare a majorării prevăzute la alin. (3), care se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite”.

Art. 5

„(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 3, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației.

(2) Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

(3) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație potrivit art. 3 se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).

(4) Procedura de decontare, documentele justificative și modelul acestora se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro”.

Art. 6

„(1) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (4) și (5), instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ sau serviciile de zi au obligația să transmită, în format electronic, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în termen de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activităților din serviciile de zi, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidențiate pe unități de educație timpurie antepreșcolară, de învățământ sau servicii de zi, astfel:

a) inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, pentru copiii preșcolari și școlari de până la 12 ani inclusiv, precum și pentru copiii cu handicap înscriși în unitățile de învățământ special;

b) primăriile, pentru copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară și pentru serviciile de zi, aflate în administrarea acestora, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5);

c) direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile de zi, aflate în administrare, destinate persoanelor cu handicap prevăzute la art. 1 alin. (4) și (5).

(2) Listele prevăzute la alin. (1) se transmit și instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională, la solicitarea acestora.

(3) Listele prevăzute la alin. (1) conțin obligatoriu denumirea unității de învățământ sau, după caz, a serviciului de zi, precum și numele și prenumele copiilor înscriși, respectiv ale persoanelor adulte cu handicap”.

Art. 7

„(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (5) și angajatorul se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care refuză acordarea zilelor libere, fără a depăși valoarea cumulată de 20.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor alin. (1) se efectuează de către inspectorii de muncă”.

Art. 8

„Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitatea de învățământ sau a activității serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe perioada stării de alertă și după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2020-2021”.

Art. 9

„Prevederile art. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Acordarea unor zile libere pentru părinți în situația limitării sau suspendării activităților didactice, ca urmare a răspândirii coronavirusului (O.U.G. nr. 147/2020) was last modified: august 31st, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter